Warunki prawne

DEFINICJE

Pod pojęciem "SERWIS" rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.veganet.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten Serwis.

Pod pojęciem "UŻYTKOWNIK" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Serwis www.veganet.pl udostępniany jest na warunkach opisanych poniżej. Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje poniższe zasady:

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy Veganet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czeska 12, 51-112 Wrocław, tel. +48 71 34 90 250, faks +48 71 34 90 251, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050840, o numerze NIP: 895-17-21-619 i wysokości kapitału zakładowego 400.000 PLN, zwanej w dalszej części Veganet.

Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

CEL SERWISU

Celem Serwisu jest dostarczanie Użytkownikowi aktualnych informacji oraz umożliwienie kontaktu z firmą. Informacje podane na stronach Serwisu nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Serwis umożliwia darmowe pobieranie i drukowanie dokumentów. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Z uwagi na informacyjny charakter serwisu, Veganet nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika informacji zamieszczonych w Serwisie. Nie odpowiadamy za szkody lub straty Użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym dla podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na jego własne ryzyko.

Pomimo dołożenia należytych starań, w celu zapewnienia rzetelności i aktualności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Veganet nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Serwisie.

Veganet nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Serwisie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić Użytkownika na szkodę. Ponadto w najszerszym, przewidzianym prawem, zakresie Veganet wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu.

Veganet nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki (odnośniki) z Serwisu. Umieszczenie linku (odnośnika) nie jest potwierdzeniem związku Serwisu ze stroną, do której on kieruje, z wyłączeniem tych, które regulują odrębne umowy.

Veganet zastrzega, iż informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.

PRAWA AUTORSKIE

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Oznaczenie www.veganet.pl jest znakiem chronionym przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

DANE OSOBOWE

W ramach Serwisu Veganet nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Korespondencja otrzymana przez Veganet za pośrednictwem poczty elektronicznej jest traktowana jako nie mająca charakteru prywatnego lub poufnego. Veganet zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystywania otrzymanej tą drogą korespondencji i innych materiałów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

Veganet zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron Serwisu są zastrzeżone. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych, należących do Veganet. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Veganet.

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE